Business automation software for enterprise resource planning


20 грудня 2017 рогу випущено рішення – "Business automation software for enterprise resource planning", яке є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств, розроблене з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні.


З 20.12.2017 р. в продажі продукти:

Найменування Ціна, грн. без ПДВ
Business automation software for enterprise resource planning
180000
Business automation software for enterprise resource planning. Subsidiary and branch license
54000

Опис функціональних можливостей програмного продукту "Business automation software for enterprise resource planning"

Конфігурація "Business automation software for enterprise resource planning" є комплексним рішенням, яке охоплює основні контури управління та обліку, що дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.

Управління фінансами

У конфігурації реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

В обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної інформації про вхідні та вихідні платежі (за первинними платіжними документами) і реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не спотворюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться у процесі зарахування, списання або переміщення.

Бюджетування

У конфігурації реалізовано управління процесом бюджетування. В то й же час у системі використовується інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів за рахунок використання "табличної моделі бюджетування".

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку бюджетних статей дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. Одночасно для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

У конфігурації реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

·         Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.

·         Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.

·         Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.

·         Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.

·         Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

·         Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).

Регламентований облік

Конфігурація містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства. Для вирішення задач у цій області користувачам надаються такі можливості:

·         робота з персональними даними співробітників;

·         облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;

·         організація роботи зі штатним розкладом;

·         робота з договорами підряду;

·         облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;

·         розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;

·         використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю;

·         розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;

·         нарахування інших доходів, не пов'язаних з оплатою праці та доходів в натуральній формі;

·         проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;

·         аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;

·         отримання уніфікованих звітних форм;

·         обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань у фонд оплати праці;

·         формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

 

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

·         Аналіз ефективності управління персоналом.

·         Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.

·         Комплекс розрахунків з персоналом.

·         Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.

·         Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.

·         Аналіз фонду оплати праці.

·         Розрахунок і нарахування резерву відпусток.

·         Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

У конфігурації розроблена повністю нова підсистема управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані виробничі плани.

Управління витратами і розрахунок собівартості

Конфігурація дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести довідник об'єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об'єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об'єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об'єктів ремонту.

Управління продажами

У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом для визначення складу та умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як "центру управління" усіма подальшими діями з його обробки. Введено статуси замовлення ("не підтверджений", "до оплати", "до забезпечення", "до відвантаження"), що описують етапи проходження замовлення.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

У конфігурації реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, автоматично відслідковує маршрут процесу і формує задачі виконавцям. Крім цього реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з "ручним" переміщенням по етапах. Припускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів тощо, які необхідні для відпрацювання процесу. Система накопичує статистику за процесами, що виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату ( "воронка продажів") і проводити аналіз "вузьких місць" процесів.

Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Функціонал підсистеми включає:

·         оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;

·         оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;

·         реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;

·         підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;

·         оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;

·         аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції та матеріалах;

·         наскрізний аналіз та встановлення взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;

·         аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів або матеріалів);

·         планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;

·         підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовами доставки, територіальними або іншим довільним ознаками та автоматичне формування замовлень для них;

·         складання графіків поставок і графіків платежів.

 

Основні інновації рішення і розвиток функціоналу:

·         Управління закупівельною діяльністю.

·         Бізнес-процеси складних закупівель.

·         Контроль умов поставок.

·         Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.

·         Формування повної вартості придбання ТМЦ.

·         Контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі.

Управління складом і запасами

Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються тільки на підставі документів-розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком "від електронних розпоряджень".

Технологічні переваги

Дозволяє:

·         забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;

·         організувати роботу з системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. у "хмарковому" режимі;

·         створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android;

·         налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований в системі "Business automation software for enterprise resource planning", дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації).